12V / 24V Awtoulag DC suw nasosy DC60B

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Ölçegi we agramy:152mm * 88mm * 110mm, 0.89kg
Giriş / çykyşyň daşky diametri:25mm (şlang tikenli)
Başlyk:0-12m
Akyş tizligi:0-3800L / sag
Sürüji mehanizmi:Çotgasyz, magnit bölünişi
Ömri:30000 sagat
Sesi:≤35dB (A)
Suw geçirmeýän dereje:IP68
Maks.iş temperaturasy:-30 ℃ -100 ℃
Amatly gurşaw:suw, ýag, adaty kislota / aşgar (ýörite suwuklyk üçin zerur synag)
Tizligi sazlap bolýar (islege görä):PWM / 0-5V analog signal / potensiometr
Yzygiderli kuwwat çykarylyşy:Mysal üçin, 12V (24V) 10W nasos 12-18V (24-30V) ulanýar, kuwwat henizem 10W bolup, üznüksiz işläp bilýär.

Arza

Awtomatiki sowadyş ulgamy, Gün paneli, basyş we aýlanyş enjamlary üçin beýleki zerurlyklar we ş.m.

saqwv

1

Haryt modeli

DC60B-12100PWM

DC60B-12100VR

DC60B-12100S

DC60B-24120PWM

DC60B-24120VR

DC60B-24120S

DC60B-36120PWM

DC60B-36120VR

DC60B-36120S

PWM: PWM tizligini sazlamak

VR: potensiometriň tizligini sazlamak

S: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

36V DC

 

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

5-28V

5-40V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

5.4A (6.6A)

4.5A (5A)

3A (3.3A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

65W (80W)

108W (120W)

108W (120W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

3200L / sag

3800L / sag

3800L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

10M

12M

12M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-7A

24V-6A

36V-4A

 

1

Jamdan goramak Dykylanda özüni goramak üçin durar

 

2

Gury ylgawdan goramak Nasos özüni goramak üçin (8S) durar we (2s) gaýtalap başlar (sazlap bolýar)

 

3

Artykmaç gorag Naprýatageeniýe bahalandyrylan güýçden ýokary bolsa, nasos durar

 

4

Tersine gorag Elektrik üpjünçiliginiň nädogry birikdirilmegi (polo positiveitel we otrisatel), suw nasosy işlemegini bes eder we soňra täzeden birikdirilip, kadaly işläp biler.

 

 

Dolandyryjy Içerki gurnama

wq1 Daşarky gurnama üçin amatly

 

Dolandyryjy Daşarky gurnama

wq1 Temperatureokary temperatura ýa-da poslaýjy suwuk suwa çümdürmek üçin amatly

Akym tizliginiň egrisi

aaaaaaaaaa2sdc

Ölçegi

areh32sa
sd2

Ulgamyňyz üçin dogry nasosy nädip saýlamaly?

1. Işleýiş naprýa .eniýäňizi, toguňyzy, kelläňizi, akymyňyzy we girişiň we rozetkanyň ululygyny tassyklaň.Umuman, zawod tarapyndan bellenen iň ýokary kellä ýetende akym ýok.Şonuň üçin nasosyň belli bir beýiklige ýetip biljekdigini we belli bir akymy kanagatlandyryp biljekdigini talap edýän bolsaňyz, zerurlykdan has ýokary kelläni saýlamaly.Biz bilen maslahatlaşmagyňyzy ýa-da öndürijilik egrilerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
2. Interfeýsiň görnüşi, giriş we çykyş nokady we ş.m. ýaly şekil talaplaryny tassyklaň.
3. Temperatura, orta we ş.m. ýaly iş gurşawyny tassyklaň.
4. Wagt gözegçiligi, akymy dolandyrmak, tizligi dolandyrmak we ş.m. ýaly funksional talaplary tassyklaň.
5. Nasosy saýlanyňyzda kömegimize mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
6. Biziň galyplaýyş zawodymyz bar, galyby açmak ukyby we ukyby bar, şonuň üçin ulgamyňyz ýörite model gerek bolsa, size ODM / OEM hyzmatyny berip bileris.
OEM / ODM-i hoş geldiňiz!

Gurnama

savxz

Maksadymyz, gönüden-göni Hytaý 6 zawod üçin 6 inç 50kw dizel dwigateli üçin ýapyk däl zawod üçin altyn hyzmat, gowy baha we ýokary hilli hödürlemek bilen müşderilerimizi kanagatlandyrmak, oňat hilli we bäsdeşlik bahalary önümlerimiziň ýokary abraýyny gazanýar. sözüň üstünde.

Zawod gönüden-göni Hytaýyň oba hojalyk dizel suw nasosy, kanalizasiýa nasoslary, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahalary we gyssagly eltip bermek.Önümlerimiz we çözgütlerimiz içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.Kompaniýamyz Hytaýda möhüm üpjün edijiler bolmaga synanyşýar.

Döredişiň içinde hiliň üýtgemegini görmek we Hytaý we Wqd6-16-0.75 merkezi we suwasty kanalizasiýa suw nasosy, ýokary hilli gaz kebşirlemek we kesmek enjamlary üçin içerki we daşary ýurtly alyjylara tüýs ýürekden goldaw bermek isleýäris. dogry baha, firma adyna bil baglap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň