12V / 24V Pes woltly fontan nasosy DC85D

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Ölçegi we agramy:220mm * 129mm * 162mm, 3,2kg
Giriş / çykyşyň daşky diametri:38mm
Başlyk:0-10m
Akyş tizligi:0-13500L / sag
Sürüji mehanizmi:Çotgasyz, magnit bölünişi
Ömri:30000 sagat
Sesi:≤35dB (A)
Suw geçirmeýän dereje:IP68
Maks.iş temperaturasy:-30 ℃ -100 ℃
Amatly gurşaw:suw, ýag, adaty kislota / aşgar (ýörite suwuklyk üçin zerur synag)
Tizligi sazlap bolýar (islege görä):PWM / 0-5V analog signal / potensiometr
Yzygiderli kuwwat çykarylyşy:Mysal üçin, 12V (24V) 10W nasos 12-18V (24-30V) ulanýar, kuwwat henizem 10W bolup, üznüksiz işläp bilýär.

Arza

asvavsv

Suw aýratynlygy taslamasy, Çeşme, süýjediji enjamlar, nasos we süzgüç ulgamy we ş.m.
Suw çüýşesiz akylly hajathana,
Sowadyjy enjamlara basyş we aýlanmak üçin başga zerurlyk
Gün paneli, suw aýratynlygy, giň ulanylyş we ş.m.

1

Haryt modeli

DC85D-1250PWM

DC85D-1250VR

DC85D-1250S

DC85D-2480PWM

DC85D-2480VR

DC85D-2480S

DC85D-24100PWM

DC85D-24100VR

DC85D-24100S

DC85D-36100PWM

DC85D-36100VR

DC85D-36100S

PWM: PWM tizligini sazlamak

VR: potensiometriň tizligini sazlamak

S: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

24V DC

36V DC

 

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

10-18V

12-28V

12-28V

28-40V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

7A (8.3A)

5.4A (6.3A)

7A (8.3A)

4.7A (5.5A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

85W (100W)

130W (150W)

170W (200W)

170W (200W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

12000L / sag

12000L / sag

13500L / sag

13500L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

8M

8M

10M

10M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-13A

24V-7A

24V-9A

36V-6A

 

1

Jamdan goramak Dykylanda özüni goramak üçin durar

 

2

Gury ylgawdan goramak Nasos özüni goramak üçin (8S) durar we (2s) gaýtalap başlar (sazlap bolýar)

 

3

Artykmaç gorag Naprýatageeniýe bahalandyrylan güýçden ýokary bolsa, nasos durar

 

4

Tersine gorag Elektrik üpjünçiliginiň nädogry birikdirilmegi (polo positiveitel we otrisatel), suw nasosy işlemegini bes eder we soňra täzeden birikdirilip, kadaly işläp biler.

 

 

Dolandyryjy Içerki gurnama

wq1 Daşarky gurnama üçin amatly

 

Dolandyryjy Daşarky gurnama

wq1 Temperatureokary temperatura ýa-da poslaýjy suwuk suwa çümdürmek üçin amatly

Akym tizliginiň egrisi

savsa12x

Ölçegi

sssaewcc
sd2

Ulgamyňyz üçin dogry nasosy nädip saýlamaly?

1. Işleýiş naprýa .eniýäňizi, toguňyzy, kelläňizi, akymyňyzy we girişiň we rozetkanyň ululygyny tassyklaň.Umuman, zawod tarapyndan bellenen iň ýokary kellä ýetende akym ýok.Şonuň üçin nasosyň belli bir beýiklige ýetip biljekdigini we belli bir akymy kanagatlandyryp biljekdigini talap edýän bolsaňyz, zerurlykdan has ýokary kelläni saýlamaly.Biz bilen maslahatlaşmagyňyzy ýa-da öndürijilik egrilerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
2. Interfeýsiň görnüşi, giriş we çykyş nokady we ş.m. ýaly şekil talaplaryny tassyklaň.
3. Temperatura, orta we ş.m. ýaly iş gurşawyny tassyklaň.
4. Wagt gözegçiligi, akymy dolandyrmak, tizligi dolandyrmak we ş.m. ýaly funksional talaplary tassyklaň.
5. Nasosy saýlanyňyzda kömegimize mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
6. Biziň galyplaýyş zawodymyz bar, galyby açmak ukyby we ukyby bar, şonuň üçin ulgamyňyz ýörite model gerek bolsa, size ODM / OEM hyzmatyny berip bileris.
OEM / ODM-i hoş geldiňiz!

Gurnama

savxz

Bellik:Nasos öz-özünden nasos däl.Ony guranyňyzda nasos korpusynda ýeterlik suwuň bardygyna göz ýetiriň.Bu aralykda, nasos bakdaky suwuklyk derejesinden aşakda oturdylmalydyr.

Sorag-jogap

Delivery gowşuryş wagty näçe wagt?
Mysal üçin sargyt 3 ~ 5 gün.
Köpçülikleýin sargyt 10 ~ 15 gün.
Aksiýada nasoslar bar bolsa, 2 gün.

P Nasosyň kepilligi näçe wagt?
Kepillik 1 ýyl.

Payment Töleg usuly näme?
Paypal ýa-da T / T, Alipaý

P Nasoslaryňyz haýsy şahadatnamalardan geçdi?
Productshli önümlerimiz CE, RoHS-den geçdi

OEM we ODM-den ýokary hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň