12V / 24V Lukmançylyk enjamlary Suw nasosy DC40A

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Harytlarymyz, müşderiler tarapyndan köplenç kabul edilýär we ygtybarlydyr we Hytaýyň Professional Hytaý Modeliniň yzygiderli üýtgeýän ykdysady we jemgyýetçilik isleglerini kanagatlandyrar: Ab05t 20-40 Lazer kesýän maşyn üçin ýokary basyşly howa güýçlendiriji synag nasosy, Örän ýöriteleşdirilen işimiz komponentiň näsazlygyny aradan aýyrýar. çykdajylary gözegçilikde saklamaga, mümkinçilikleri meýilleşdirmäge we wagtynda eltip bermäge yzygiderli mümkinçilik berýän müşderilerimize üýtgeşik ýokary hilli hödürleýär.

Hytaýyň hünärmen Hytaý howa güýçlendiriji nasosy, ýokary basyşly howa güýçlendiriji, iň oňat önümleri hödürlemek, iň amatly bahalar bilen iň oňat hyzmat etmek biziň ýörelgelerimizdir.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys. Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanyp, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterli bolduk.Dostlarymyza iş alyp barmak we hyzmatdaşlyga başlamak üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

Köplenç müşderilere gönükdirilen we diňe bir iň abraýly, ygtybarly we dogruçyl üpjün ediji bolmak bilen çäklenmän, eýsem Hytaý bagy spreý enjamlaryny gyzgyn arassalaýjy suw nasosyny öndürýän zawodda müşderilerimiz üçin hyzmatdaş bolmak hem iň ýokary hilli hasaplaýarys mukdaryndan has köp.Saçlara eksport etmezden ozal, halkara ajaýyp ülňülerine laýyklykda bejerginiň dowamynda berk hil barlagy bar.

Hytaý Wane nasosyny öndürýän zawod, gyzgyn suw nasosy, sizi şahsy görmäge gelmegiňizi mähirli garşylaýarys.Deňlige we özara bähbitlere esaslanýan uzak möhletli dostluk gurmagy umyt edýäris.Biz bilen habarlaşmak isleseňiz, jaň etmekden çekinmäň.Biz siziň iň gowy saýlan zadyňyz bolar.

Arza

Suw çüýşesi, lukmançylyk enjamlary, basyş we aýlanyş sowadyjy enjamlar üçin akylly hajathana

aqqqcz

1

Haryt modeli

DC40A-1245

DC40A-2460

 

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

 

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-14V

12-26V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

0.8A (1.2A)

0.8A (1.2A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

9.2W14.4W

18W27W

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

620L / sag

840L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

4.5M

6M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-2A

24V-2A

Akym tizliginiň egrisi

headwq

Ölçegi

qwvqqw

Gurnama

wqvaw

"Içerki bazara esaslanmak we daşary ýurt biznesini giňeltmek" Hytaýda ýokary basyşly elektrik ýylylyk suw geçiriji SS304 Vane nasosy üçin meşhur dizaýn üçin ösüş strategiýamyzdyr, biziň korporasiýamyz dünýäniň dürli künjeklerinden gowy dostlary guramany görmek, derňemek we gepleşik geçirmek üçin mähirli garşylaýar.

Hytaý SS304 Vane nasosy, gyzgyn suwly nasos üçin meşhur dizaýn, Dürli görnüşli dizaýnlar we hünärli hyzmatlar bilen has gowy çözgütler hödürlemekçi.Şol bir wagtyň özünde, OEM, ODM sargytlaryny garşy alyň, içerki we daşary ýurtdaky dostlaryňyzy umumy ösüşe çagyryň we ýeňiş gazanmak, bitewilik täzeliklerini gazanmak we işewürlik mümkinçiliklerini giňeltmek!Soragyňyz bar bolsa ýa-da has köp maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Soonakynda soraglaryňyzy kabul etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň