12V / 24V Vanna maşynynyň suw nasosy DC40D

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Zawod Hytaý DC 12V awtoulag nasosyny, elektrik awtoulag inflýatoryny gönüden-göni üpjün edýär, kompaniýamyz eýýäm ISO standartyndan geçdi we müşderimiziň patentlerine we awtorlyk hukuklaryna doly hormat goýýarys.Müşderi öz dizaýnlaryny üpjün etse, bu çözgütleriň ýeke-täk boljakdygyna kepil geçeris.Gowy zatlarymyz bilen müşderilerimize uly baýlyk getirip biler diýip umyt edýäris.

Işgärlerimiziň arzuwlaryny amala aşyrmak tapgyryna öwrülmek!Has bagtly, goşmaça birleşen we goşmaça tejribeli topar döretmek üçin!Müşderilerimiziň, üpjün edijileriň, jemgyýetiň we özümiziň özara gazanç etmek üçin Hytaýda aşhana üçin söwda nokatlary üçin “Metal Body 50 Gpd RO” Suw arassalaýjy öýi ulanmak üçin suw sorujy nasos, ajaýyp hyjuw we wepalylyk bilen size hödürlemäge taýýardyrys iň gowy hyzmatlar bilen we ýakyn geljegi gazanmak üçin siziň bilen öňe gitmek.

Hytaý RO Booster nasosy, ters Osmoz güýçlendiriji nasosy üçin zawod nokatlary, Gowy bahasy näme?Müşderilere zawodyň bahasy bilen berýäris.Gowy hilli şertlerde pes we sagdyn girdejilere netijelilige üns bermeli we saklamaly.Çalt eltmek näme?Müşderileriň talaplaryna laýyklykda eltip berýäris.Getirmegiň wagty sargyt mukdaryna we çylşyrymlylygyna bagly bolsa-da, önümleri we çözgütleri wagtynda bermäge synanyşýarys.Uzak möhletli iş gatnaşyklarymyz bolup biler diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.

Arza

savwqw

Suwa düşülýän maşyn, gidroponiki, haýwanlaryň suw paýlaýjy enjamy, kiçi lazer enjamy, lukmançylyk enjamlary we beýleki basyşly aýlanyş enjamlary / ulgamy zerur

1

Haryt modeli

DC40D-1250

DC40D-2480

 

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

 

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

12-26V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

0.8A (1.2A)

0.8A (1.2A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

10W (14.8W)

17.5W (25.5W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

450L / sag

550L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

5M

8M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-2A

24V-2A

Jemi ýokary hilli dolandyryş dolandyryş prosesi, ýokary hilli we ajaýyp ynamdan peýdalanyp, bu ada eýe bolýarys we 18 ýyllyk zawodda Hytaýyň içerki suw arassalaýjy bölekleri sazlanylýan basyş nasosy bilen meşgullanýarys, jemgyýetimizi we ykdysadyýetimizi gowulaşdyrmak bilen kärhanamyz saklar "Ynama ünsi jemläň, ýokary hilli birinji" diýen düşünje, üstesine-de, her bir müşderi bilen ajaýyp uzak işlemäge bil baglaýarys.

Akym tizliginiň egrisi

sav21sa

Ölçegi

saav3ras

Gurnama

savwqwdgt

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň