Habarlar

 • DCokary temperatura göterip bilýän DC suw nasosyny nädip saýlamaly?

  Esasy maksat üçin nasos ýokary temperatura çydap bilmeýär we diňe 3 fazaly çotgasyz DC nasosy ýokary temperaturany göterip bilýär.2 fazaly DC suw nasosy: Umuman aýdanyňda, DC suw nasosynyň zynjyr tagtasy (2 fazaly suw nasosy) nasos korpusynda gurlup, soňra epoksi rezin bilen örtülendir.Th ...
  Koprak oka
 • ZKSJ çotgasyz DC suw nasosyny nädip gurmaly?

  ZKSJ çotgasyz DC suw nasosyny nädip gurmaly?

  ZKSJ DC nasosy öz-özüni basýan nasos däl, öz-özüni basmak funksiýasy ýok.Dogry gurnalandygyna göz ýetirmek üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetiriň.1. Daşarky ulanmak üçin 2. Suw çümdüriji ulanmak üçin DC tok üpjünçiligi 1. Pozitiw “+” üçin gyzyl ýa-da goňur 2. negativearamaz “-” üçin gara ýa-da gök
  Koprak oka
 • Akwarium tolkun nasosy bilen suwa çümýän nasosyň arasyndaky rol we tapawut

  Akwarium tolkun nasosy bilen suwa çümýän nasosyň arasyndaky rol we tapawut

  Adatça tolkun nasosy we suwa çümýän nasos esasan bir nasosdyr.Suwa çümýän nasoslar kategoriýasyna girýärler, ýöne ulanylyşynda dürli täsirleri we dürli ulanylyş usullary bar.Tolkun öndürýän nasoslar, köplenç Altyn Arowana we Ko ... ýaly iri balyk köpeltmekde ulanylýar.
  Koprak oka
 • Dogry lazer çiller nasosyny nädip saýlamaly?

  Dogry lazer çiller nasosyny nädip saýlamaly?

  Dogry lazer çiller nasosyny nädip saýlamaly?Gowy lazer çiller suw nasosy bolmaly: uzak ömür, ýokary basyş, pes ygtybarly naprýa, eniýe, az energiýa sarp etmek, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 - 70 ium Orta temperatura: 0-70 ℃ Orta: arassa suw Lazer çileri a ...
  Koprak oka
 • Yzygiderli güýç sarp etmek näme?

  Yzygiderli güýç sarp etmek näme?

  Yzygiderli güýç sarp etmek näme?Has gowy düşünmek üçin, hemişelik energiýa sarp edişiniň nämedigi barada şu wideo serediň.Wideoda synag nasosynyň bahalandyrylan naprýa DCeniýesi DC 24V, ýöne DC 12V bilen DC 30V arasynda kadaly işlemäge ukyply.DC 20V bilen DC 30V arasynda: w ...
  Koprak oka
 • Nebit çykarmak, sowadyjy we kislota esasly erginler üçin çotgasyz DC nasos nasos nasos talaplary

  Nasosyň kellesi we parametr kesgitlemesi suwa salgylanýar we nasosyň güýji we akymy, erginiň ýapyşyklygy, temperaturasy we gurşawy bilen baglanyşyklydyr.Nasos ýagy oilagyň ýapyşygy gaty möhüm görkeziji, diňe suwa ýakynlygy ...
  Koprak oka
 • Çotgasyz DC suw nasosyny ulanmazdan ozal bildiriş.

  Ilki bilen, “Çotgasyz DC suw nasosy näme”, onuň aýratynlygy we seresaplyklary barada has köp bilmeli.Esasy aýratynlygy: 1.B motorly motor hem diýilýär;Magnit bilen dolandyrylýar;2. Ujypsyz, ýöne güýçli;Pes sarp etmek we ýokary netijelilik;3. Uzak wagtlap üznüksiz işlemek, ömri ...
  Koprak oka
 • Çotgasyz DC suw nasosy bilen adaty çotga suw nasosynyň arasyndaky tapawut?

  Ilki bilen, çotgasyz DC suw nasosynyň gurluşy çotga suw nasosynyň gurluşyndan tapawutlanýar.Esasy zat, gurluşyň başga bolmagy, şonuň üçin durmuşda, bahada we ulanyşda tapawutlar bolar.Çotga suw nasosynda uglerod çotgalary bar, ulanylanda könelýär, ...
  Koprak oka