12V / 24V Mikro suw aýratynlyk nasosy DC30A

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Iň oňat hilli China RO Booster Nasos, Ters Osmoz Booster Nasosy, Müşderiniň isleglerine esaslanyp, müşderi hyzmatynyň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris, çözgütleri yzygiderli gowulandyrýarys we has düýpli hyzmatlary hödürleýäris.Dostlarymyzy işewürlik we gepleşikler geçirmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Ajaýyp geljegi döretmek üçin dürli pudaklarda dostlarymyz bilen elleşeris diýip umyt edýäris.

Circumstanceagdaýyň üýtgemegine laýyk gelýän pikir edýäris we ulalýarys.Hytaý plazma kesiji maşynlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan suw nasosy üçin Hytaý öndürijisi üçin ýaşaýyş bilen birlikde has baý akyl we beden gazanmagy maksat edinýäris, siziň kömegiňiz baky elektrik togumyzdyr!Kärhanamyza gitmek üçin öýüňizdäki we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaň.

Hytaý Vane nasosy, poslamaýan polat nasosy üçin Hytaý öndürijisi, Haýsydyr bir önüm islegiňizi kanagatlandyrýan bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Islegleriňiziň ýa-da talaplaryňyzyň gyssagly ünsi, ýokary hilli çözgütleri, ýeňillikli bahalary we arzan ýükleri aljakdygyna ynanýarys.Bütin dünýädäki dostlaryňyza jaň etmek ýa-da gelmek, has gowy gelejek üçin hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň!

"Super ýokary hilli, kanagatlanarly hyzmat" ýörelgesine ygrarly bolup, Kebşirleýiş enjamy üçin Hytaýyň sowadyjy awtoulag nasosynyň iň gowy bahasy üçin iň oňat işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşýarys, täze bilen gatnaşyk gurmak üçin elmydama aw edýäris. gymmatly alyjylarymyz üçin progressiw we akylly alternatiwany üpjün edijiler.

Hytaý sowadyjy nasos, kebşirleýiş maşynlary üçin nasos üçin iň oňat baha, Güýçli tehniki güýçden başga-da, gözegçilik we berk dolandyryş üçin öňdebaryjy enjamlary hem hödürleýäris.Kompaniýamyzyň ähli işgärleri, içerde we daşary ýurtlarda dostlary deňlik we özara bähbitlilik esasynda baryp görmek we işlemek üçin gelmäge çagyrýar.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, sitata we önüm jikme-jiklikleri üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

Arza

sa2

Suw aýratynlygy, öý haýwanlarynyň suw paýlaýjy enjamy, ýapyk ösümlik we gidroponiki, döwüji we her dürli aýlanyş we basyş
Sowadyjy enjamlara basyş we aýlanmak üçin başga zerurlyk
Bellik:OEM / ODM hyzmatyny bermek ukybymyz we başarnygymyz bar.
Gözlegiňizi iberiňsmallpump@szzksj.com

1

Haryt modeli

DC30A-1230

 

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

 

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

0.35A (0.5A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

4.5W (6W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

340L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

3M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-1A

Akym tizliginiň egrisi

sav12

Ölçegi

sav12sa

Gurnama

vz12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň