12V / 24V Çotgasyz DC suw aýlanyş nasosy DC55B

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat

Işgärlerimiziň arzuwlaryny amala aşyrmagyň basgançagy bolmak!Has bagtly, agzybir we has professional topar döretmek üçin!Müşderilerimiziň, üpjün edijileriň, jemgyýetiň we özümiziň iň arzan bahadan Hytaý Mini DC Gün elektrik elektrik merkezden gaçyryş suw çüwdürimi suw nasosy 7V 8V 9V Gün paneli bilen biziň firmamyz dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlary mähirli garşylaýar, telekeçilik kärhanasyny gözden geçiriň we gepleşik geçiriň.

Iň arzan bahaly Hytaý Gün nasosy, Gün, ýurtda we daşary ýurtlarda müşderiler tarapyndan gowy kabul edilýän durnukly hilli önümler üçin gowy abraýymyz bar.Kompaniýamyz "Içerki bazarlarda durmak, halkara bazarlara çykmak" ideýasyna esaslanar.Içerde we daşary ýurtlarda müşderiler bilen söwda edip bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga we umumy ösüşe garaşýarys!

Indi biziň umumy satuw toparymyz, stil we dizaýn işçi güýjümiz, tehniki ekipa .ymyz, QC işçi güýji we paket toparymyz bar.Indi her ulgam üçin berk hil dolandyryş proseduralary bar.Mundan başga-da, işçilerimiziň hemmesi zawodyň arzan bahasy üçin çaphana önümçiliginde tejribeli Hytaý Iň soňky täzelenme AC / DC Gibrid MPPT Controller 6inch Poslamaýan Polat Impeller Gün bilen işleýän Merkezden gaçyryş nasosy, daşary ýurtly we içerki işewür hyzmatdaşlarymyzy tüýs ýürekden garşylaýarys we siziň bilen işleşmäge umyt edýäris ýakyn geljekde!

Arza

dsvbs

Suw çüýşesi, suw aýlanyşygy, sowadyşy we sowadyjy enjamlara basyş we aýlanyş üçin akylly hajathana

1

Haryt modeli

DC55B-12120PWM

DC55B-12120VR

DC55B-12120S

DC55B-24120PWM

DC55B-24120VR

DC55B-24120S

DC55B-24160PWM

DC55B-24160VR

DC55B-24160S

DC55B-36160PWM

DC55B-36160VR

DC55B-36160S

PWM: PWM tizligini kadalaşdyrmakVR: ​​potensiometriň tizligini sazlamak

S: Bellenen tizlik

2

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V DC

24V DC

24V DC

36V DC

3

Işleýän naprýa .eniýe diapazony

5-12V

12-26V

12-26V

15-40V

Naprýa .eniýe naprýa .eniýeniň naprýa .eniýesinden ýokary bolanda nasos hemişelik güýji goýup biler.

4

Häzirki baha

3.5A (4.5A)

1.4A (2.2A)

2.7A (3.3A)

1.8A (2.2A)

Clapyk rozetka tok (açyk rozetka)

5

Giriş güýji

42W (54W)

42W (54W)

65W (80W)

65W (80W)

Osedapyk rozetka güýji (açyk rozetka)

6

Maks.Akyş tizligi

2000L / sag

2000L / sag

2400L / sag

2400L / sag

Çykyş akymyny açyň

7

Maks.Baş

12M

12M

16M

16M

Statik lift

8

Min.elektrik üpjünçiligi

12V-5A

24V-3A

24V-4A

36V-3A

Akym tizliginiň egrisi

avwq

Ölçegi

asebe
qxc fdc

Gurnama

vqsvx

Zawodyň arzan bahasy Hytaý Gün nasosy, Suw nasosy, Biziň maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmek.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris we bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.Bir söz bilen aýdylanda, bizi saýlanyňyzda, kämil durmuşy saýlaýarsyňyz.Zawodymyza baryp görmek we sargytyňyzy kabul etmek üçin hoş geldiňiz!Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň